Padel X
Padel X.

Säännöt ja ehdot

MÄÄRITELMÄT

Asiakkaalla tarkoitetaan Padel X Oy:n asiakasta, joka toimii jäsenyyden asiakkaana, hyväksyy Jäsenyysehdot ja vastaa jäsenyysehtojen alaisista velvoitteista sekä Jäsenyyden käytöstä.

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Padel X Oy:tä, joka tarjoaa padel-kenttävuoroja asiakkaiden käyttöön korvausta vastaan hallitsemistaan tiloista.

Jäsenyysehdoilla (jatkossa myös ”Sopimus”) tarkoitetaan tätä sopimusta, jolla Asiakas ja Palveluntarjoaja sopivat kenttävuokrauksen ehdoista määrätyksi ajaksi.

Jäsenyyskaudella tarkoitetaan 12 kuukauden (”Vuoden”) tai 1 kuukauden (”Kuukauden) mittaista ajanjaksoa, jonka ajalta Asiakkaalla on oikeus varata Palveluntarjoajan kaikkien toimipisteiden padel-kenttiä jäsenyysmaksua vastaan.

Jäsenyysmaksulla tarkoitetaan Jäsenyyskaudelta maksettavaa maksua. Vuoden jäsenyysmaksu on jaettu 12 yhtä suureen Maksuerään, jotka veloitetaan Asiakkaalta kuukauden pituisin laskutusvälein. Kuukauden jäsenyysmaksu veloitetaan yhtenä Maksueränä.

Jäsenyyseduilla tarkoitetaan aikoja jolloin Asiakkaan varausoikeus ja pelioikeus koskee sekä alennuksia Palveluntarjoajan muihin tuotteisiin ja palveluihin.

JÄSENYYSSOPIMUKSEN EHDOT

1. Sopimusosapuolet

1.1. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat Asiakas ja Palveluntarjoaja.

2. Sopimuksen voimassaolo

2.1. Jäsenyyssopimus kestää Jäsenyyskauden ajan eikä Jäsenyyssopimusta voida irtisanoa päättymään kesken Jäsenyyskauden.

3. Asiakkaan velvollisuudet

3.1. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle yhteys- ja maksutietojensa muutoksista. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

3.2. Asiakas sitoutuu tutustumaan Palveluntarjoajan järjestyssääntöihin sekä käyttämään Palveluntarjoajan hallitsemia tiloja, laitteita ja välineitä huolellisesti.

3.3. Asiakkaalla tulee olla asiakastili Palveluntarjoajan kulloinkin käyttämässä kenttävuorojen varausjärjestelmässä.

3.4 Asiakas on velvollinen todentamaan ikänsä tai opiskelijastatuksensa palveluntarjoajan pyynnöstä, jos asiakas on ostanut eturyhmä jäsenyyden (nuoret, opiskelijat tai seniorit)

3.5 Asiakas on velvoitettu todistamaan henkilöllisyytensä ja jäsenyytensä palveluntarjoajan pyynnöstä

4. Jäsenyysmaksun maksaminen ja suuruus

4.1. Asiakas sitoutuu maksamaan Jäsenyysmaksun koko Jäsenyyskaudelta riippumatta siitä, käyttääkö hän vuoroja vai ei.

4.2. Vuoden Jäsenyysmaksu on jaettu 12 yhtä suureen Maksuerään, jotka laskutetaan Asiakkaalta 1 kuukaudenvälein. Jäsenyyskauden ensimmäinen Maksuerä laskutetaan Jäsenyyskauden alussa ja seuraavat Maksuerät 1 kuukauden välein. Kuukauden Jäsenyysmaksu maksetaan Jäsenyyskauden alussa ja veloitetaan 1 kuukauden välein kunnes Jäsenyys irtisanotaan.

4.3. Mikäli Asiakas ei maksa Jäsenyysmaksua eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirje uudella eräpäivällä. Maksun viivästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltää Asiakkaan pelivuorot, mikäli Asiakas laiminlyö Jäsenyysmaksun suorittamisen.

5. Jäsenedut

5.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Jäsenyyskauden etuja. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 4 viikon kuluttua ilmoituspäivästä.

5.2 Asiakkaan varausoikeus aktivoituu Jäsenkauden ensimmäisenä päivänä. Varausoikeus ja pelioikeus koskee ainoastaan Asiakkaan omaa peliosuutta. Oma peliosuus on 25 % vuoron hinnasta, ellei voimassa olevassa hinnastossa toisin todeta. Asiakkaalla voi olla 3kpl varausta (max. 90min) samaan aikaan, sisältäen varaukset johon asiakas lisätty mukaan muun pelaajan toimesta.

5.3 Asiakkaan muut edut asiakas saa käyttöön ottamalla yhteyttä lähimpään Padel X keskukseen.

6. Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen

6.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Jäsenyyssopimuksen ehtoja. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 4 viikon kuluttua ilmoituspäivästä.

6.2. Mikäli Palveluntarjoaja muuttaa sopimusehtoja olennaisesti, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään siihen päivään, jolloin muutokset astuvat voimaan. Tällöin Palveluntarjoajan tulee maksaa Asiakkaalle jäljellä olevaa sopimuskautta vastaava ennakkoon maksettu Jäsenyysmaksu takaisin.

6.3. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Jäsenyys milloin tahansa. Irtisanomisaika on 2 viikkoa. Irtisanominen astuu voimaan irtisanomisajan päättyessä voimassa olevan Jäsenyyskauden lopussa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan tulee irtisanoa Jäsenyys 2 viikkoa ennen seuraavan Jäsenyyskauden alkua, mikäli Asiakas haluaa päättää Jäsenyyden käynnissä olevaan Jäsenyyskauteen.

6.4. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Palveluntarjoajalle lähetettävällä sähköpostilla osoitteeseen: laskutus@padelx.fi. Viestistä tulee ilmetä irtisanottavan Jäsenyyden ja Asiakkaan tiedot.  Palveluntarjoaja vahvistaa sähköpostilla, että irtisanoutuminen on vastaanotettu 1 viikon kuluessa irtisanomisviestin vastaanottamisesta.

6.5 Jossain erityistapauksissa jäsenyys voidaan irtisanoa kesken sidonnaisuusajan. Tällaisia tapauksia saattaa olla mm. yli vuoden kestävä työkomennus tai opiskelut toisella paikkakunnalla tai muutto palvelualueemme ulkopuolelle. Nämä tilanteet on pystyttävä todentamaan

6.6 Jossain erityistapauksissa Jäsenyys voidaan jäädyttää. Tällaisia tapauksia saattavat olla mm. pitkä (yli 4 viikkoa) kestävä sairaus. Nämä tilanteet on pystyttävä todentamaan. Jäsenyyden jäädytyksessä Jäsenyysmaksuja ei poisteta, mutta Jäsenyyskautta pidennetään jäädytetyn ajan verran.

7. Sopimuksen purkaminen

7.1. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Jäsenyyssopimus päättymään välittömästi kesken Jäsenyyskauden, mikäli Asiakaan käytössä havaitaan väärinkäyttö tai epäasiallista käyttäytymistä kuten Palveluntarjoajan tilojen tai omaisuuden vahingoittamista tai toistuvaa piittaamattomuutta Palveluntarjoajan järjestyssäännöistä. Palveluntarjoajan täytyy ilmoittaa purkamisesta kirjallisesti Asiakkaalle. Mikäli Sopimus puretaan jonkin edellä mainitun syyn takia, Palveluntarjoaja on oikeutettu saamaan Asiakkaalta kuuden (6) Jäsenyysmaksun Maksuerän suuruisen korvauksen Sopimuksen purkamisesta sekä vahingonkorvauksen mahdollisista Sopimuksen purkamiseen johtaneista vahingoista.

7.2. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Jäsenyyssopimus päättymään välittömästi kesken Jäsenyyskauden, mikäli Asiakas laiminlyö Jäsenyysmaksun Maksuerien suorittamisen

8. Tietosuoja, markkinointi ja viestintä

8.1. Palveluntarjoajan liiketoiminnan harjoittaminen, asiakasviestintä sekä tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite ja laskutusosoite. Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, huomioiden erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukaiset velvollisuudet. Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään ja käsittelemään keräämiään henkilötietoja luottamuksellisesti.

8.2. Asiakas suostuu siihen, että Palveluntarjoaja voi ottaa Asiakkaaseen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

8.3. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa edellä lueteltujen tietojen tallentamiseen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen: laskutus@padelx.fi. Jos Asiakas peruuttaa suostumuksensa, tulee Asiakkaan huomioida, ettei Palveluntarjoajalla välttämättä ole mahdollisuutta tarjota palveluja Asiakkaalle tämän sopimuksen mukaisesti.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja vastuunrajoitus

9.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

9.2. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliset riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi kumpi tahansa Osapuoli saattaa riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9.3. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle syntyvistä vahingoista, jotka johtuvat tilojen käyttöä rajoittavista olosuhteista, jos olosuhteet eivät ole Palveluntarjoajan hallittavissa eikä Palveluntarjoaja ole voinut ennakoida tai ratkaista näistä olosuhteista johtuvia seuraamuksia (force majeure -ehto).