Padel X
Padel X.

TIETOSUOJASELOSTE

15.8.2021

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Padel X Vaasa Oy,  PL1188, 00101 Helsinki

Simo Viljamaa
simo@padelx.fi

Rekisterin nimi

Padel X Vaasa Oy:n asiakasrekisteri ja uutiskirjerekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri

Rekisterin tietoja käsitellään asiakasrekisteriin rekisteröidyn asiakassuhteiden hoitamiseen, suoramarkkinointiin, tiedottamiseen ja muuhun yhteydenpitoon. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää omaan tai yhteistyökumppanin kanssa toteutettavaan markkinointiin, jos asiakas ei ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Asiakasrekisterissä käsiteltävät tiedot:

  • Nimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

  • Luvat suostumukset (esim. suoramarkkinoinnin kieltäminen ja uutiskirjeet)

  • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot (esim. kuvat)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

  • Henkilöltä itseltään vakiovuorosopimuksella saadut tiedot

  • Vakiovuoroa varatessa henkilöltä saadut tiedot

  • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

  • Tekniset tiedot järjestelmän käytöstä

  • Padel X Vaasa Oy:n varausjärjestelmän (play.fi / SL-Systems) kautta saadut tiedot

  • Henkilön käyttämien Padel X Vaasa Oyn tarjoamien palveluiden perusteella saadut tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin Padel X Vaasa Oy:n edellä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten  toteuttamiseen. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirräte EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin rekisteröidyn asiakkuus on voimassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävätä pidempää säilytysaikaa. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden asiakkuus Padel X Vaasa Oy:ssä tai tämän varausjärjestelmässä on päättynyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on tallennettu Padel X Vaasa Oy:n tietojärjestelmään. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme käytä tietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tulee tehdä rekisterinpitäjälle pyyntö seuraavia oikeuksia käyttäessään. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan tämän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Alla lueteltuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee osoittaa osoitteeseen: info.vaasa@padelx.fi.

Rekisteröity voi tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. 

Rekisteröidyllä on tehdä kantelu valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.